Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het FOWW?

  • De doelstellingen van het FOWW liggen op het terrein van bouwen en wonen en welzijn in Gorinchem en omstreken. Het FOWW wil:

   1. Verbeteringen realiseren op het terrein van huisvesting en leefomgeving.
   2. Maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn mede mogelijk maken door het bieden van materiële steun.
   3. Door de ingewikkelde regelgeving in onze maatschappij dreigen mensen soms tussen wal en schip te raken. Individuele hulpverlening is hier dan van toepassing.
 • Aan wat voor projecten moet ik denken?

  • Het FOWW ondersteunt bouwprojecten met een maatschappelijke meerwaarde, die moeilijk tot stand zouden komen als je er alleen vanuit economisch oogpunt naar kijkt. Kwaliteitsverhoging van de leefomgeving is vrijwel altijd ook aan de orde. Een paar voorbeelden: de verbouwing van een school voor praktijkonderwijs en van het hospice en het opknappen van panden met een cultuur-historische en/of architectonische meerwaarde, zoals het Bluebandhuis. Zie ook Activiteiten.

 • Wat moet ik me voorstellen bij activiteiten op het gebied van welzijn?

  • Bij de doelstelling 'welzijn' draait het om activiteiten in de sfeer van kunst en cultuur, educatie, sport en evenementen. In het algemeen zijn deze activiteiten in min of meerdere mate innovatief. Ook zijn ze regelmatig gericht op deelname aan de maatschappij door mensen voor wie dat niet (meer) vanzelf gaat. Voorbeelden: diverse kunstprojecten, het Gorcums Sportgala, de Lingehavenconcerten, het Jazzfestival, de Zomerfeesten, leermiddelen voor praktijkonderwijs, een rolstoelbus etc. Veel activiteiten combineren overigens meerdere doelstellingen van het FOWW. Zie ook Activiteiten.

 • Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

   • Een aanvraag moet betrekking hebben op één of meer doelstellingen van de stichting.
   • Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan het meest eenvoudig via het aanvraagformulier.
   • Het moet duidelijk zijn dat er actief is geprobeerd om (ook) andere financieringsbronnen aan te spreken.
   • De aanvragen moeten betrekking hebben op concrete plannen.
   • De aanvragen moeten betrekking hebben op Gorinchem of naaste omgeving.

   Zie ook de Checklist en het onderdeel Aanvragen.

 • Welke elementen moet een aanvraag bevatten?

  • Een aanvraag bevat:

   • Naam, adres en woonplaats van de organisatie die de aanvraag doetInformatie over het initatief
    Wat houdt het in en aan welk maatschappelijk doel draagt het bij?
    Wat is de relatie met (één of meer) van de doelstellingen van het FOWW?
   • Een (financieel) overzicht waaruit blijkt dat er moeite is gedaan om andere financiering te verkrijgen maar dat deze niet toereikend is.

   U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier.

 • Zijn er nog meer aspecten waar het FOWW naar kijkt?

  • Het FOWW heeft een voorkeur voor (innovatieve) projecten waarin meerdere partijen samenwerken en/of ondersteuning geven.
   De onafhankelijke positie van het bestuur van het FOWW vereist ook het vermijden van situaties waarin het FOWW betrokken zou kunnen raken in conflicten tussen of met samenwerkende partijen.

 • Hoe kom ik erachter of mijn plan een kans maakt?

  • Voor een eerste verkenning is onze Checklist een goed middel. We raden aan om met plannen ook altijd het FOWW te benaderen. Dit kan via het secretariaat.

 • Kan iedereen een aanvraag doen?

  • Het fonds steunt activiteiten van groepen en organisaties. Bijvoorbeeld een wijk, een buurt, een instelling, een project, een comité of een gemeente. In individuele gevallen is ook steun mogelijk, mits aangevraagd via een instantie. Bovendien moeten de mogelijkheden van professionele organisaties zijn uitgeput.

 • Hoe zit het met de verplichting om eerst naar andere financieringsbronnen te zoeken?

  • Het FOWW biedt met name steun aan vernieuwende projecten en/of projecten die zonder het FOWW niet tot stand zouden kunnen komen: het 'last resort'-principe. Dit 'last resort'-principe moet u zien als een inspanningverplichting. Het moet helder zijn dat in redelijkheid naar alternatieven gezocht is om de begroting sluitend te krijgen.
   Bij een aanvraag hoort een verslag daarover, met vermelding van de benaderde instanties en het verloop van de aanvraagprocedure. Waar mogelijk is het FOWW-bestuur bereid te helpen en te bemiddelen.
   Naarmate een aanvraag beter aansluit bij de algemene doelstellingen van FOWW zal dit criterium overigens minder zwaar wegen. Maar aanvragen waarvoor aantoonbaar andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn, worden in principe niet gehonoreerd door het FOWW. Tenzij er overtuigende redenen zijn waarom er geen beroep op deze mogelijkheden kon worden gedaan.

 • Mijn plan is nog niet uitgewerkt. Kan het FOWW ook dan iets voor mij betekenen?

  • Ja zeker. Het bestuur stimuleert graag ontwikkelingen die in lijn zijn met de doelstellingen. Een aanvraag kan dus ook betrekking hebben op een eerste idee. Het FOWW ondersteunt en bemiddelt in het bij elkaar brengen van partijen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een vooronderzoek of haalbaarheidsstudie.
   Het FOWW gaat in zulke gevallen ook genuanceerd om met de eis dat gezocht moet zijn naar mogelijke andere bronnen van ondersteuning. Dat is immers bij plannen die niet volledig uitgekristalliseerd zijn, vaak nog niet mogelijk.

 • Hoe gaat de besluitvorming over de aanvragen?

  • Als er een aanvraag binnenkomt, neemt een delegatie van het bestuur contact op met de initiatiefnemers voor vooroverleg. Daarna neemt het voltallige bestuur een beslissing. Overigens is er jaarlijks een plafond aan de uitgaven. Zie ook Financiële aspecten.
   Een bijdrage wordt verstrekt op basis van een schriftelijke overeenkomst, waarin een financieel overzicht wordt gegeven van het project. Zowel de totale kosten als het aandeel van het FOWW moet helder zijn beschreven. De beslissing van het bestuur is definitief; er is geen juridische beroepsmogelijkheid.

 • Hoeveel tijd duurt het voordat er een beslissing is op een aanvraag?

  • Het bestuur komt ongeveer eens in de twee maanden bijeen. De stukken voor een vergadering moeten in principe twee weken voor de vergadering verzonden zijn. Het secretariaat kan meer informatie geven over data en termijnen.
   In dringende gevallen kan een versnelde procedure worden gevolgd.

 • Hoe komt het FOWW aan zijn geld?

  • Het FOWW is een vermogensfonds. Door haar geschiedenis beschikt het fonds over een kapitaal. De rente van dat kapitaal wordt ingezet voor de Gorcumse gemeenschap.

 • Hoe investeert en besteedt het FOWW zijn geld?

  • Het FOWW kent duidelijke regels voor het beheer van het kapitaal van het Fonds, die zijn neergelegd in een beleggingsreglement. Schenkingen en giften komen uit de jaarlijkse opbrengsten van de rente en winst op beleggingen. Bij lage rente baten en minder winst, is er dan ook minder te verdelen.
   Meer informatie over beheer en investeringen en de visie van het FOWW-bestuur daarop, vindt u op de pagina Financieel.
   Over de keuze die worden gemaakt op het gebied van de bestedingen kunt u meer lezen onder Activiteiten.

   Het FOWW kent duidelijke regels voor het beheer van het kapitaal van het Fonds, die zijn neergelegd in een beleggingsreglement. Schenkingen en giften komen uit de jaarlijkse opbrengsten van de rente en winst op beleggingen. Bij lage rente baten en minder winst, is er dan ook minder te verdelen.
   Meer informatie over beheer en investeringen en de visie van het FOWW-bestuur daarop, vindt u op de pagina Financieel.
   Over de keuze die worden gemaakt op het gebied van de bestedingen kunt u meer lezen onder Activiteiten.

 • Kan ik de activiteiten van het FOWW ondersteunen?

  • Wanneer u van mening bent dat het FOWW een toegevoegde waarde heeft voor de stad en haar inwoners en u bent in de positie om het fonds te ondersteunen, dan kan dit.
   Als u het FOWW wilt ondersteunen als bedrijf geeft de Geefwet hiertoe mogelijkheden. Ook bij een bedrijfsbeëindiging kunt u een bijdrage leveren aan het fonds, door via de notaria een deel aan het FOWW toe te kennen.

   Een andere mogelijkheid is dat u met het FOWW samenwerkt bij steun aan een Gorcumse project of aandachtsgebied. Dit kan interessant voor u zijn als u een bepaald project zou willen veiligstellen of mogelijk maken, maar hiervoor geen ingewikkelde constructies voor wilt oprichten. Als dit goede doel raakvlakken heeft met de doelstelling van het FOWW, kunnen wij mogelijk iets voor u betekenen.

   Daarnaast is het mogelijk giften te doen, al dan niet geoormerkt. Die u kunt overmaken op rekening NL88RABO0397.221.134 t.n.v. FOWW Gorinchem.
   Uiteraard adviseren wij u graag over bovenstaande mogelijkheden.

 • Wie zitten er in het Bestuur?

  • Meer informatie op de pagina over het Bestuur.

Sluiten