Historie


Het FOWW is voortgekomen uit een fusie tussen twee organisaties: OSG (voorheen FOW) en SBMD.

FOW

Het Fonds Onrendabele Woningen (FOW) kwam tot stand in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Het gemeentebestuur en het bedrijfsleven van Gorinchem hadden een wederzijds belang: voortvarend woningbouwbeleid. Dat leidde tot een succesvolle samenwerking in het FOW. In de loop der jaren zijn er zo'n 600 woningen gebouwd en in beheer genomen. Daarmee leverde het FOW een niet te verwaarlozen bijdrage aan de volkshuisvesting en de wederopbouw van Gorinchem.
De tijden veranderden en daarmee de focus van het FOW. Huisvestingsondersteuning voor kwetsbare groepen in de samenleving was nog steeds van belang. Maar het bestuur zocht naar wegen om het bezit van het FOW, dat inmiddels een aanzienlijke waarde had, daar op een andere manier voor in te zetten. Bovendien werd de doelstelling verbreed. Het FOW richtte zich steeds meer ook op de leefomgeving en op kunstprojecten.

OSG

Bij een andere focus hoorde een andere vorm: het FOW werd de stichting Ontwikkelings- en Stimuleringsfonds Gorinchem, kortweg OSG.
Het OSG-bestuur ging begin 21e eeuw een stap verder op de ingeslagen weg. Het besloot dat de stichting niet meer zélf bouwprojecten zou moeten ontwikkelen. De deskundigheid voor die rol ligt elders. Bovendien vond het bestuur ook de daarbij behorende belangenverstrengeling ongewenst. Een meer passende rol was die van stimulator en soms initiatiefnemer van ontwikkelingen. Ook het directe beheer en de exploitatie van onroerende goed werd niet langer als een kerntaak gezien. Daarom zijn het bezit van Sparta-Athene en het belang in de Lingeburcht overgedragen.
Het inzicht dat de kwaliteit van de samenleving het best gebaat is bij een integrale aanpak, leidde tegelijkertijd tot de wens om te gaan samenwerken met een fonds op het gebied van welzijn.

SBMD

Sinds begin jaren 80 was in Gorinchem, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de SBMD actief. SBMD stond voor Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening. De SBMD steunde met succes sociale en maatschappelijke activiteiten, zoals Blijf-van-mijn-lijfhuizen en vluchtelingenwerk. De stichting was ontstaan als initiatief van o.a. de kerken in een periode dat de overheidsfinanciering voor thuiszorg en maatschappelijk werk nogal inconsequent was. Ook SMBD kreeg te maken met maatschappelijke veranderingen en daarmee de noodzaak tot verandering en verbreding. De doelstellingen van OSG en SBMD groeiden zo naar elkaar toe en vulden elkaar steeds meer aan. Uiteindelijk besloten beide stichtingen te fuseren.

FOWW

Op 13 maart 2006 kreeg de fusie formeel vorm met de oprichting van de nieuwe stichting FOWW. Hierdoor is een fonds ontstaan waarin de doelstellingen van de vorige stichtingen geïntegreerd werden. Een fonds dat wil werken op basis van een professionele aanpak en transparantie. Graag gaat het FOWW daarom het gesprek aan met iedere organisatie met overeenkomstige doelstellingen om de mogelijkheden tot welke vorm van samenwerking dan ook te bespreken.

Fonds voor Grensgevallen

Met de SBMD kwamen ook de activiteiten van de gelieerde instantie "Tussen Wal en Schip" mee. Deze instantie hielp mensen die, zoals de naam al zegt, tussen wal en schip vielen en daarmee slachtoffer dreigden te worden van de soms ingewikkelde regelgeving. Vanuit het FOWW is vervolg gegeven aan deze activiteiten door de oprichting van het Fonds voor Grensgevallen, in samenwerking met de Vivenz, maatschappelijke dienstverlening.

Sluiten