Disclaimer

Verklaring AVG Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn (FOWW).

Het FOWW onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Het FOWW heeft haar organisatie daarop ingericht.

Het FOWW verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel.

Het FOWW is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Het FOWW verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van het FOWW zijn:
Cantrijn Groep B.V.
Stationsweg 29
Postbus 2047
4200 BA Gorinchem
Telefoon: 0183-620066
Contactpersoon mevrouw C. Vlot, accountmanager Stichting FOWW

Sluiten